Գլխավոր էջ / ՕԳՏԱԿԱՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Օգտակար տեղեկատվություն

Փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր

Քննված գործերի օրինակներ (Նախադեպեր)

Գործելով միջազգայնորեն ընդունված սկզբունքների համաձայն՝ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակը մշտապես ապահովում է իր գործունեության թափանցիկությունը և հրապարակում է ինչպես Գրասենյակի հաշվետվությունները, այնպես էլ իր կայացրած նախադեպային որոշումները։ Ստորև ներկայացված են նախադեպային գործերի համառոտ օրինակներ։

Գործարար շրջանառության սովորույթներ

Համաձայն «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի (հոդված 14,3-րդ կետ)` Հաշտարարը որոշում կայացնելիս հաշվի է առնում ոչ միայն ՀՀ օրենսդրության պահանջները, այլև գործարար վարքագծի և էթիկայի կանոնները, գործարար շրջանառության սովորույթները: Ստորև ներկայացնում ենք Հաշտարարի կողմից ամփոփված գործարար շրջանառության սովորույթները:

Կարգավորող օրենսդրություն և ներքին իրավական ակտեր

Օրենսդրություն

Ներքին իրավական ակտեր

Ֆինանսական Կազմակերպություններ

Բանկեր
Ապահովագրական ընկերություններ
Վարկային կազմակերպություններ
Դրամական փոխանցում իրականացնող կազմակերպություններ
Արտարժույթի առուվաճառք իրականացնող անձինք
Գրավատներ
Ներդրումային ընկերություններ
Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչներ
Կենտրոնական դեպոզիտորիա
Այլ
«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի՝ կողմերի համար պարտադիր դարձած որոշումը վերջիններս կարող են վիճարկել իրավասու դատարանում ՝ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումը չեղյալ ճանաչելու վերաբերյալ դիմում ներկայացնելու միջոցով: Ընդ որում՝ Օրենքը սահմանում է, որ Ֆինանսական կազմակերպությունը կարող է Գրասենյակի հետ կնքված գրավոր համաձայնագրով հրաժարվել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից: Հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից հրաժարվելու վերաբերյալ համաձայնագիր կնքած կազմակերպությունների ցանկը կարող եք տեսնել այստեղ։