Գլխավոր էջ / ՕԳՏԱԿԱՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Օգտակար տեղեկատվություն

Փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր

Քննված գործերի օրինակներ (Նախադեպեր)

Գործելով միջազգայնորեն ընդունված սկզբունքների համաձայն՝ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակը մշտապես ապահովում է իր գործունեության թափանցիկությունը և հրապարակում է ինչպես Գրասենյակի հաշվետվությունները, այնպես էլ իր կայացրած նախադեպային որոշումները։ Ստորև ներկայացված են նախադեպային գործերի համառոտ օրինակներ։

Գործարար շրջանառության սովորույթներ

Համաձայն «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի (հոդված 14,3-րդ կետ)` Հաշտարարը որոշում կայացնելիս հաշվի է առնում ոչ միայն ՀՀ օրենսդրության պահանջները, այլև գործարար վարքագծի և էթիկայի կանոնները, գործարար շրջանառության սովորույթները: Ստորև ներկայացնում ենք Հաշտարարի կողմից ամփոփված գործարար շրջանառության սովորույթները:

Կարգավորող օրենսդրություն և ներքին իրավական ակտեր

Օրենսդրություն

Ներքին իրավական ակտեր

Ֆինանսական Կազմակերպություններ

Բանկեր
Այլ
Գրավատներ
Ապահովագրական բրոքերներ
Ներդրումային ընկերություններ
Արտարժույթի առուվաճառք իրականացնող անձինք
Վարկային կազմակերպություններ
Ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչներ
Կենտրոնական դեպոզիտորիա
Դրամական փոխանցում իրականացնող կազմակերպություններ
Ապահովագրական ընկերություններ
«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի՝ կողմերի համար պարտադիր դարձած որոշումը վերջիններս կարող են վիճարկել իրավասու դատարանում ՝ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումը չեղյալ ճանաչելու վերաբերյալ դիմում ներկայացնելու միջոցով: Ընդ որում՝ Օրենքը սահմանում է, որ Ֆինանսական կազմակերպությունը կարող է Գրասենյակի հետ կնքված գրավոր համաձայնագրով հրաժարվել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից: Ստորև ներկայացվում է տեղեկություն ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից Հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից հրաժարվելու/չհրաժարվելու վերաբերյալ։
Համաձայնագիր կնքած ֆինանսական կազմակերպությունների ցանկ