Գլխավոր էջ / ՕԳՏԱԿԱՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Օգտակար տեղեկատվություն

Փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր

Քննված գործերի օրինակներ (Նախադեպեր)

Գործելով միջազգայնորեն ընդունված սկզբունքների համաձայն՝ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակը մշտապես ապահովում է իր գործունեության թափանցիկությունը և հրապարակում է ինչպես Գրասենյակի հաշվետվությունները, այնպես էլ իր կայացրած նախադեպային որոշումները։ Ստորև ներկայացված են նախադեպային գործերի համառոտ օրինակներ։

Գործարար շրջանառության սովորույթներ

Համաձայն «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի (հոդված 14,3-րդ կետ)` Հաշտարարը որոշում կայացնելիս հաշվի է առնում ոչ միայն ՀՀ օրենսդրության պահանջները, այլև գործարար վարքագծի և էթիկայի կանոնները, գործարար շրջանառության սովորույթները: Ստորև ներկայացնում ենք Հաշտարարի կողմից ամփոփված գործարար շրջանառության սովորույթները:

Կարգավորող օրենսդրություն և ներքին իրավական ակտեր

Օրենսդրություն

Ներքին իրավական ակտեր

Բանկեր
Ապահովագրական ընկերություններ
Վարկային կազմակերպություններ
Դրամական փոխանցում իրականացնող կազմակերպություններ
Արտարժույթի առուվաճառք իրականացնող անձինք
Գրավատներ
Ներդրումային ընկերություններ
Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչներ
Կենտրոնական դեպոզիտորիա
Այլ