Գլխավոր էջ / Մեր մասին

Մեր մասին

Ո՞վ ենք մենք

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի ինստիտուտը ներդրվել է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 17.06.2008թ.-ին «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունմամբ: Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի (օմբուդսմենի) ինստիտուտը հանդիսանում է վեճերի այլընտրանքային լուծման ինքնուրույն ձև:
Հաշտարարի մասնագիտական գործունեությունը ֆիզիկական անձանց և միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտների կողմից ֆինանսական կազմակերպությունների դեմ ներկայացվող պահանջների արագ, արդյունավետ, անվճար քննությունը և լուծումն է: Պահանջների քննության և լուծման գործընթացում չափազանց ֆորմալ ընթացակարգերի բացակայությունը հնարավորություն է ընձեռում Հաշտարարին ավելի մատչելի դառնալ սպառողների հնարավորինս լայն շրջանակի համար: Իր մասնագիտական գործունեությունն իրականացնելիս Հաշտարարն անկախ է և հաշվետու չէ որևէ մեկին։
Հաշտարարի գործունեության հիմքում ընկած են «Սպառողների վեճերի արտադատական լուծման համար պատասխանատու մարմինների վրա տարածվող սկզբունքների մասին» Եվրոպական հանձնաժողովի 1998 թվականի մարտի 30-ի թիվ 98/257/EC հանձնարարականով և Եվրամիության «Սպառողական վեճերի այլընտրանքային լուծման մասին» 2013/11/EU դիրեկտիվով սահմանված, ինչպես նաև Ֆինանսական օմբուդսմենների միջազգային ցանցի կողմից (INFO Network) միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա ամրագրված վեճերի լուծման արտադատական մարմինների գործունեության սկզբունքները:
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գործունեությանն օժանդակելու նպատակով Կենտրոնական բանկի կողմից 2009 թվականի հունվարի 24-ին ստեղծվել է «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ» հիմնադրամը, որի կառավարման մարմիններն են Հոգաբարձուների խորհուրդը և Գրասենյակի կառավարիչը։


Գրասենյակի կառուցվածքը

Գրասենյակի կառուցվածքը և լիազորությունների շրջանակը առավել մանրամասն սահմանվում են «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ» հիմնադրամի Կանոնադրությամբ։

Հոգաբարձուների խորհուրդը

Հոգաբարձուների խորհուրդը կազմված է յոթ անդամներից, ովքեր նշանակվում են հետևյալ կարգով՝
  • մեկ անդամին նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը,
  • մեկ անդամին՝ Կենտրոնական բանկի խորհուրդը,
  • չորս անդամներին՝ ֆինանսական կազմակերպությունների միությունները,
  • մեկ անդամին՝ սպառողների իրավունքները պաշտպանող կազմակերպությունները:
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի Հոգաբարձուների խորհրդի լիազորությունների շրջանակը սահմանված է «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքով և «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ» հիմնադրամի Կանոնադրությամբ։

Դավիթ Նահապետյան

Խորհրդի նախագահ

Արևշատ Մելիքսեթյան

Խորհրդի անդամ

Արմենուհի Մկրտչյան

Խորհրդի անդամ

Խորեն Քերոբյան

Խորհրդի անդամ

Կարեն Չիլինգարյան

Խորհրդի անդամ

Նաիրա Ճնգրյան

Խորհրդի անդամ

Ռուբեն Մելիքյան

Խորհրդի անդամ

Հաշտարարները

Համաձայն «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի` Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն, բարձր հեղինակություն և առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային փորձ: Ֆինանսական համակարգի հաշտարար չի կարող լինել այն անձը, ով վերջին երեք տարիների ընթացքում աշխատել է որևէ ֆինանսական կազմակերպությունում: Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը չի կարող զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, լինել որևէ կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամ, զբաղեցնել պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, առևտրային կազմակերպություններում, կատարել այլ վճարովի աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքից, և պետք է զերծ մնա իր անկախությունը և անաչառությունը կասկածի տակ դնող գործողություններից:
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը նշանակվում է Գրասենյակի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից` առնվազն հինգ անդամների ձայներով, չորս տարի ժամկետով, և կարող է նույն պաշտոնում վերանշանակվել:
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարների թիվը որոշում է Խորհուրդը: Երկու և ավելի Ֆինանսական համակարգի հաշտարարների առկայության դեպքում Գրասենյակի կառավարչի լիազորություններն իրականացնում է Ֆինանսական համակարգի գլխավոր հաշտարարը, որը նշանակվում է Խորհրդի որոշմամբ՝ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարների թվից: Ֆինանսական համակարգի գլխավոր հաշտարարը շարունակում է իրականացնել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասնագիտական գործունեությունը:

Վազգեն Մնացականյան

Ֆինանսական համակարգի գլխավոր հաշտարար, Գրասենյակի կառավարիչ

Փիրուզ Սարգսյան

Ֆինանսական համակարգի հաշտարար

Ռազմավարությունը

Վեճերի լուծման արտադատական մարմինների, այդ թվում՝ օմբուդսմենների (հաշտարարների) գործունեության հիմքում ընկած անկախության, արդարության, մատչելիության և արդյունավետության սկզբունքների անմիջական կիրառումը երաշխավորելու և Հաշտարարի գրասենյակի առաջընթացն ապահովելու նպատակով Հոգաբարձուների խորհրդի կողմից հաստատվել են 2021-2024թթ Գրասենյակի ռազմավարական ուղղությունները։
Հաշտարարի գրասենյակի ռազմավարական ուղղություններին համապատասխան մշակվել է կոնկրետ միջոցառումները, դրանց արդյունքները և ժամկետները մանրամասն նկարագրող ծրագիր, որը հիմք է հանդիսանում երկարաժամկետ հեռանկարում Գրասենյակի հիմնական ռազմավարական նպատակների իրագործման համար։
Հաշտարարի գրասենյակի 2021-2024թթ ռազմավարական ուղղություներն են՝
  • Հաշտարարի գրասենյակի գործունեության շրջանակի ընդլայնում, hաճախորդների սպասարկման որակի բարելավում և արդյունավետության բարձրացում։
  • Հաշտարարի գրասենյակի վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության, վստահության և բնակչության ֆինանսական գրագիտության մակարդակի բարձրացում։
  • Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ գործընկերային հարաբերությունների ամրապնդում և համագործակցության մեխանիզմների կատարելագործում։
  • Պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների հետ համագործակցության ընդլայնում, միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և ոլորտում առկա նորարարական լուծումների ներդրում։
  • Գրասենյակի գործառութային ընթացակարգերի բարելավում։
About us
Գրասենյակի ռազմավարությունը 2021-2024թթ.-ի համար